ابتلا به باد

،هر شاعری که می گذرد از عشق
شاید دهان تازه ی مرگی ست
یا پرچمی که روی خیابان
_در زیر چرخهای بزرگی_
به باد
مبتلاست
..
من پرچم سپید تو بودم
ای شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *