دوستت دارم

با نگاه
.حرفی بزن از چیزی مستتر
،ناخن بینداز
در زخم

گلوله ای ست
ناخن بینداز دور پرنده ی نقره ای در حنجره ی من
و دوستت دارم را

آنگونه که خاکستری ست
پر بده در هوا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *