آفتابگردان های یک پا

آفتابگردان ها که از تو روی گرداندند

پیدا بود دارند آفتابپرست می شوند

همین که رنگ خاک رنگ خاکستر:

با صورت هایی پر شده از تخم حشرات
و گنجشک هایی که جوش صورتشان را یکی یکی می ترکاندند
خم که شدند
پیدا بود

دارند تمام وقت پیاده راه می روند
جایی که زمین گرد است
و جاده ها همیشه پاهای هم را قطع می کنند
آفتابگردان های یک پا
آفتاب گردان های خمیده ی یک پا
با صورت هایی پر شده از تخم
و دوستانی از قبیله ی گنجشک
سینی های سیمینشان را به آفتاب گرفتند
و آفتاب را برگرداندند
جایی که زمین گرد است و جاده ها پاهای هم را همیشه قطع می کنند
از تو که روی برگرداندند پیدا بود
دارند آفتاب پرست می شوند

همین که رنگ خاک… همین که رنگ خاکستر…:

https://videohive.net/item/sparrows-eating-sunflower-seeds-4/5735876?utm_source=sharefb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *